КАКВО Е ГЪВКАВОСТ?

В този теоретичен раздел ще откриете какво се има предвид под гъвкавост.

'Flex-i-ble /гъвкав/: a) Способен да се изивива или да бъде огънат; b) Способен да бъде многократно огъване, без повреда или нараняване; c) Податлив на влияние или убеждаване.

- Толкова от речника.

Една асоциация, която можем да направим по отношение на гъвкавостта е между нашите тела и способността им да се извиват. Гъвкавостта се използва от спортните треньори, при някои физически упражнения (напр. тези за разтежение или йога). Там действително става дума за развиване и поддържане гъвкавостта на тялото.

Но терминът гъвкавост също се използва и във връзка с пазара на труда. Можете да го срещнете при обяви за работа, тъй като това е едно от изискванията на работодателите към новонаеманите служители. Това, което обикновено искат, като гъвкавост, е адаптация към изискванията на работодателя, особено, когато става дума за пътуване до работното място или полагане на допълнителни часове труд. Понякога може да срещнете и фразата "гъвкаво работно време".

За гъвкавост можете да чуете и на работното място и при задачи, които трябва да се изпълняват индивидуално. Това означава по-тясно сътрудничество, разширяване или припокриване на определени задачи и позиции, тяхната интеграция и подобряване. Изискванията към служителите, тяхната

Наръчник на компетенцията “Гъвкавост” 6

независимост, отговорност, знания и умения непрестанно расте. Обикновените длъжностни характеристики се обезсмислят и биват заменени от по-общ подход, който определя служебните роли и промените в тях.

В този смисъл, гъвкавостта се схваща като една от ключовите компетенции, изисквани на пазара на труда. Тя се възприема като готовност и гъвкавост в мисленето, поведението, справянето със задачите и ситуациите в живота. Тя се изразява в способността да променяме трудовите си навици и функции ефективно, при нови и/или променени условия, във връзка със задачи, колеги, партньори, клиенти и т.н. Това, наред с другите неща, включва:

➢ Способност да възприемаме нови идеи и подходи - отвореност

➢ Способност да разпределяме вниманието си (да редуваме различни

задачи)

➢ Желание да се променя работния стил и методи (напр. желание да се пътува, да се остава след работно време, смени и др.) в съответствие с текущите нужди. ➢ Креативен подход - (желанието на лицето и способността му да се справя

със ситуациите по нов начин) ➢ Отвореност към нови идеи и решения

➢ Способност да се гледа на нещата по различен начин и да се търсят

нестандартни методи

➢ Способност да се мисли систематично (да се откриват разлики и/или

връзки между проблеми)

➢ Способност да се използват нестандартни методи, които обикновено не се

използват в дадена ситуация

➢ Способност да се изпробват различни варианти ➢ Способност да се черпи вдъхновение от другите и да се намира

вдъхновение ➢ Способност за иновации (да се измислят нови продукти, решения и др.)