Какво може да помогне за подобряването на гъвкавостта на човек? Съществуват многобройни методи и подходи. В този теоретичен раздел ще намерите повече информация за Метод 635 (или брейнрайтинг). Методът брейнрайтинг не е подробно обяснен теоретически тук, но е добре да сте информирани за него.

Брейрнрайтингът е подобен на брейнсторминг метода, но се осъществява в писмен вид и е ограничен до този начин на провеждане. Понякога се нарича Метод 635, тъй като 6 души работят по проблем, всеки от тях дава по 3 предложения в рамките на 5 минути. Базира се на факта, че идеите на един са вдъхновение и стимул за другите, като хората работят заедно и доразвиват идеите си.

Този метод има своите предимства: хората се стимулират взаимно, и има устойчиви правила (3 идеи за 5 минути), които позволяват по-лесна концентрация и свеждат дискусионните елементи до пълен минимум. По време на сесията няма стрес и конфликти, каквито могат да възникнат при групова работа. Процесът не може да бъде доминиран от доминантното лице в групата и никой не трябва да се бори за да вземе думата, дава възможност и на срамежливите. Плахите хора, които не обичат да говорят на публично място, могат да запишат идеите си на лист (анонимно).

Този метод има няколко възможни приложения: група може да работи по един проблем - тук получаваме най-много идеи при 6 участници (108), или могат да работят по няколко проблема едновременно (този подход, който изисква гъвкавост, се използва в нашето обучение).

Процесът е следния: Определя се проблем. Провежда се кратка дискусия за пълното му дефиниране. Прилага се Метод 635, като предложенията се разменят между участниците, докато един от екипа управлява целия процес и следи времето.

Дефиниран проблем: ......

Идея 1 Идея 2 Идея 3 1 2 3 4 5 6

Наръчник на компетенцията “Гъвкавост” 30

МЕЖДУЛИЧНОСТЕН СТИЛ

Компетенцията за гъвкавост със сигурност е тясно свързана с 'междуличностния стил' на общуване.

Interpersonal style

I know my need

25 Има различни стилове, както и нашите

20

предпочитания са различни. Стилът не е

15

10 статичен и фиксиран - той зависи от

5 различните ситуации. Разбира се, добре

I am task orientated

0

I am people orientated

да се изградят алтернативни стилове, където е възможно - т.е. да бъдем гъвкави. Нека да открием кои стилове предпочитаме.

I suppress my own needs

Ос А Оста A показва до каква степен дадена личност е ориентирана към хората. Има вероятност техните колеги да бъдат важни за тях и да бъдат виждани като ценни човешки същества. Много от тях могат да бъдат техни приятели. Те не са считани просто за инструменти за постигане на целите. Емпатията с другите ще бъде по-силна и ще съществува истинска загриженост за другите. Той/тя показва истинска загриженост към другите в трудни ситуации и споделя щастието на онези, които се успели. По-вероятно е да възникне сътрудничество в решаването на проблемите, отколкото конкуренция, макар че последната е положително нещо в някои 'безвредни' дейности. Такова лице би бил добър член на екип. Той/тя ценят приноса на колегите си. Той/тя е добър случател, с който хората осъществяват връзка. Той/тя могат да разпознаят възгледите на другите (без непременно да се съгласяват с тях), уважават различната гледна точка и ги толерират при разумни доводи. Въпреки това, е възможно високомерно отношение към нещата, които могат да навредят на другите (предразсъдъци, завист, опит 'да се бележат точки').

Ос В Оста В показва до каква степен дадена личност е ориентирана към задачите. Такова лице има склонност да се посвещава на работата си - той/тя получават енергия и се вълнуват от възложените задачи. Той/тя могат да се подразнят от неща, които ги възпират или пречат на успешното завършване на задачата - това може да включва семейството и приятелите. Той/тя силно се идентифицират с работодателя и целите на компанията. Възможно е такова лице да работи усилено и едностранно. Хора с по-висок брой точки по тази ос могат да бъдат упорити и груби, ако е нужно, за да постигнат целта, а това може да е в ущърб и вреда на другите. Колегите могат да уважават отдадеността и лоялността на такива хора, но ги считат за високомерни, трудни, които ценят личния си периметър твърде много. Това не означава, че такова лице е антисоциално, но обикновено не показват истинските си чувства.

Наръчник на компетенцията “Гъвкавост” 31

Ос С Оста С показва до каква степен дадено лице има вероятност да пренебрегне /потисне собствените си потребности. Колкото по-висок е резултатът по тази ос, толкова човек мисли по-негативно за себе си, отколкото позитивно. Това може да доведе дори до пълно отричане на собствените потребности или нужди. Такива хора могат да страдат от липса на самоувереност и да зависят от другите. Тези, които имат висок борй точки по тази ос могат да се възприемат като хора, които винаги страдат от липса на късмет - "Винаги ми се случва нещо лошо!". Това може да се превърне в самоизпълняващо се предсказание, понеже това в което вярват често се случва. Възможно е да имат чувство, че губят контрол - съмнението в себе си също им е присъщо. Тези хора често са ценени високо (и са много ефективни) в подкрепящи роли, като причината е, че за тях е естествено да удовлетворят потребностите на другите, докато потискат собствените си.

Ос D Оста D представлява степента, до която даден човек е наясно със собствените си потребности и как да ги удовлетвори. Лица с висок резултат по тази ос вероятно са считани от другите за самоуверени и дори дръзки, и трябва да внимават за да не бъдат възприети като арогантни. Тази ос е знак за голямо самоуважение. Лидерската позиция им е присъща по природа, тъй като се чувстват добре и могат да вдъхновяват другите. Нямат трудности с поведението си при отстояване на позицията си, тъй като знаят цената си и не изпитва нужда да потискат другите. Нямат проблеми с признаване правата на другите, тъй като са уверени в начина, по който възприемат себе си. Лесно изграждат връзки с другите. Тази група хора често имат добри умения да изслушват и проявяват емпатия към другите и търпение преди да отсъдят. Могат да разберат гледната точка на останалите, защото имат собствена, която е добре подредена и никога не смесват собствените си идеи с тези на другите.