Какво може да подобри гъвкавостта? Има различни начини и способи да се постигне - ще разгледаме теорията, която стои зад една от техниките – мисловни карти.

Това е още един полезен инструмент, който често се използва в креативното мислене. Изразът 'mind map' е създаден от канадския психолог Тони Бузан, който проучвал възможностите за повишаване на производителността на мозъка и запаметяването на изречения и символи. Човешкият мозък не е кмпютър - принципите му на работа за напълно различни. За разлика от компютъра, който просто работи линеийно (едностранен процес), мозъкът е способен, освен на линейно мислене, да прави връзки между едни мисли и предмети и други - да ги сравнява, да открива мястото им в дадена система, да ги обединява и др. Тези асоциации играят ключове роля сред умствените процеси и асоциацията на думи и свързаните с тях процеси не е изключение. Всяка индивидуална дума или мисъл крие безкраен брой връзки, които могат да я свържат с други думи, мисли или концепции. Въз основа на проучването си, Бузан стига до заключението, че в паметта си пазим знание под формата на 'туфа трева' и именно по тази причина диаграмата се представя по този начин. Системата на такива 'туфи' е строго индивидуална и отразява уникалността на всеки човек. Доказано е, че продуктивността може да се увеличи от 3 до 5 пъти при използване на мисловни карти. Мисловните карти са добър инструмент, когато се описва или дават определения на различни проблеми и могат да бъдат използвани за анализиране на проблеми или планиране на събития, да се подготвят презентации, да се установи пригодността на проектите, т.е. във всички сфери, където трябва да се оглеждат нещата от различен ъгъл. Сравнителна таблица:

Предимства на линейния метод Предимства на мисловните карти

• Прямота

• Разбираеми

• Систематични

• Аналитичен подход

• Лесно се възприема от другите

• Подробен преглед

• Насърчава креативността

• Повече идеи (за кратко време)

• Възможност за следване на взаимовръзки

• Голям брой данни в една област

• Мнемоничен инструмент

• В хармония с естествения ни начин на мислене

• Улавя нашия начин на мислене и

Наръчник на компетенцията “Гъвкавост” 25

креативност

• Мисловните карти работят по същия начин, като мозъка, т.е. не линейно и опростено.

• Паметта ни е естествено асоциативна, а не линейна; всяка мисъл предоставя многобройни връзки

• За нашите умове е по-лесно да запомнят ключови думи и изображения отколкото изречения

Недостатъци на линейния метод Недостатъци на мисловните карти

• Ограничен брой идеи и решения

• Концентриране само върху един аспект от проблема

• Ограничение на фантазията

• Ограничение на интуицията

• Не отразява процеса на мислене

• Бележките са ограничени

• Използват се много излишни думи

• Останалата асоциативна информация може да бъде изгубена докато се записва дадена дума

• Може да отнеме време да се прочете

• Асоциацията между ключови думи и мисли не са лесно видими и очевидни

• Липсват цветове и други визуални характеристики

• Трудно се разбира от други

• Времеемкост

• Често е необходимо, за да се направи по-ясна, информацията да се представи в линейна форма

Как да създадем Мисловна карта

Вземете достатъчно голям празен лист хартия (поне А3, или размер за флипчарт дъска) Наличието на място (360 градус) ще Ви даде достатъчно простор да маркирате във всички посоки, всичко за което се сетите Вземете различен цвят химикали и ги използвайте (препоръчваме поне 3 цвята) Проблемът (темата), която се опитвате да схематизирате, трябва да бъде маркирана в средата на листа и повдигната в цвят. Понякога рисунка е по- красноречива от думите.

Наръчник на компетенцията “Гъвкавост” 26

Наръчник на компетенцията “Гъвкавост” 27

От тази рисунка/дума в центъра, начертайте няколко основни линии, излизащи от средата (като клони), в каквато форма и посока решите. В техния край трябва да запишете асоциацитивните си мисли. Това, което сте създали до тук може да се сравни със заглавие на книга и нейните глави. Основните линии трябва да бъдат разширени с подобни разклонения, според посоката Ви на мислене и новите мисли/ асоциации, които Ви хрумват. Можете да правите нови допълнителни разклонения в хода на размишление. Възможно е, когато създавате диаграмата, да използвате различни цветове и картинки. Цветовете насърчават креативността и помагат да запазите концентрацията си.

Използвайте главни букви за ключови думи Повдигнете в цвят важните 'връзки' в диаграмата.